pan-iranist.info
نتیجه وعده بی اساس روحانی پس از یکسال؛ طرحی ابهام آفرین برای دریاچه ارومیه
پس از آنکه روحانی در نخستین نشست هیأت دولت یازدهم، در وفای به عهد انتخاباتی خود، پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داد و کارگروهی به این منظور شکل گرفت، به فاصله یک سال از آن روز، اکن…