pan-iranist.info
روزنامه قانون توقیف شد
پس از خبرهای ضدونقیضی که صبح امروز(چهارشنبه) در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نیکویی، مدیرعاملِ مجموعهٔ «مرکز و هنر سپیدهٔ تابان» که روزنامه قانون زیرمجموعه آن است، در گفتگو با …