pan-iranist.info
نگرانی دفاتر برون مرز حزب پیرامون وضعیت دکتر اولیایی فرد
دکتر محمد اولیایی فرد, وکیل با شرف و میهن پرست دادگستری که تاکنون وکالت بسیاری از پان ایرانیستها و ملی گرایان را بر عهده داشته متاسفانه به جرم دفاع قانونی از متهمانش در دادگاه و اتهام تبلیغ علیه نظ…