pan-iranist.info
معرفی کتاب، «مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی»
“مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی” دکتر داوود هرمیداس باوند در مورد مساله حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در خلیج فارس، ضمن سالهای اخیر کتب و مق…