pan-iranist.info
جنگ بی پایان, رنج بی پایان
مترجم: الیناز شیرازی منبع: نیویورک تایمز به تهدیداتی که شهروندان سوری به دلیل جنگ داخلی سوریه با آن مواجه هستند، بیماری فلج اطفال که کودکان را تهدید می کند نیز اضافه کنید. این بخشی از آن چیز…