pan-iranist.info
ابوالفضل عابدینی، خدمتگذار معبد حق و حقیقت
ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست ماه گذشته و در زندان کارون اهواز سومین دهه زندگی اش را آغاز کرد. دهه ای که بنا بر حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز باید پشت میله های زندان سپری ش…