pan-iranist.info
بازتاب روابط ایران و آمریکا در رسانه های رویترز و واشنگتن پست
ترجمه: الیناز شیرازی منبع: نیویورک تایمز و رویترز جمعه گذشته در تهران و همزمان با خروج نمازگزاران از صحن برگزاری نماز در تهران، علی اکبر و دوستانش, با سرعت پوسترهایی از پرچم آمریکا روی آسفالت پهن ک…