pan-iranist.info
پانزدهم شهریور، سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم بر همه ی هموطنان ،آزادگان و مبارزان سرفرازی ملت ایران شاد باد
در پانزدهم شهریور 1326،انجمن مقدس توسط کسانی که شعله های آتش وطن پرستی در قلبشان زبانه می کشید وارد “یک راه تغییر ناپذیر بسوی یک هدف والا” شد و ایده ای بزرگ را تقدیم جامعه ایرانی نمود .…