pan-iranist.info
مراسم روز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد
شست و سومین سالروز جشن بنیاد مکتب پان ایرانیسم در پانزدهم شهریور ماه علیرغم تمام فشارها و مشکلات پیش آمده در منزل یکی از سروران حزبی برگزارشد. در این نشست که در فضایی آکنده از اخلاق پان ایرانیستی…