pan-iranist.info
رامین پشتکوهی آزاد شد
رامین پشتکوهی فرزند سرور پشتکوهی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست در اصفهان که چندی پیش مورد بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته بود روز گذشته آزاد شد. ایشان که بدلیل وجود مطالب و عکسهایی در رایانه شخ…