pan-iranist.info
یادی از ابوالفضل عابدینی
تقدیم به سرور ابوالفضل عابدینی لاله ای دیگر به زنجیر خزان دستگیر شد بلبلی عاشق به دست کرکسان زنجیر شد سروری از سروران ملک پاک آریا چونکه از حق گفت ، با ناحق ددان درگیر شد محکم و استاده همچون سرو در…