pan-iranist.info
رامین پشتکوهی بازداشت شد
رامین پشتکوهی فرزند سرور پشتکوهی از پیشکسوتان پان ایرانیست 3 روز پیش در منزل مسکونی اش بازداشت شد. ایشان که در تاریخ 3 خرداد 1389 بازداشت شده و وسایل شخصی ،کتب و رایانه شان مورد تفتیش و مصادره قرار…