pan-iranist.info
مصاحبه ی مهندس رضا کرمانی با صدای آمریکا و تشدید فشارها بر حزب
روز گذشته سرور رضا کرمانی از پیشکسوتان پان ایرانیست در مصاحبه با شبکه ی تلویزیونی صدای آمریکا به تشریح وضعیت حزب در داخل ایران و افزایش فشارها بر فعالیتها و اندامان آن پرداختند که از آن جمله می توا…