pan-iranist.info
نگاهی به اسناد پان ایرانیستها در ۳۰ تیر ۱۳۳۱
زنده باد مصدق … مرگ بر دشمنان ایران هم میهنان! زنان! مردان! کارگران! برزگران! اصناف! پیشه وران! اکنون میهن ما در آستانه انجام یک توطئه بزرگ و جنایت تاریخی قرار گرفته است. این جنایتی است که به دست ع…