pan-iranist.info
جای خالی حقوقدانان برجسته ی ایران در شورای نگهبان
یکی از وظایف بسیار مهم ریاست قوه قضاییه در کنار سایر وظایف و مسوولیت ها ، معرفی اعضای حقوق دان شورای نگهبان جهت انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی می باشد که رییس قوه در مورخ 23/4/1389 طی نامه ای به ریا…