pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به مناسبت ۱۸ تیر
نام خداوند جان و خرد پاینده ایران 1-هجده تیر 1378در مقام انتزاع از یک واقعه ی خاص ، سمبلیست که امکان می دهد بیشتر از آنچه عناصر آن “واقعه” در مقام یک حادثه محدود تشکیل می دهد ، روایت شو…