pan-iranist.info
حمایت مالی وزارت ارشاد از نشریات تجزیه طلب و ضد وحدت ملی
حمایت مالی وزارت ارشاد از نشریات تجزیه طلب و ضد وحدت ملی وزارت ارشاد در اقدامی شگفت انگیز از مطبوعات تجزیه طلب ، ضد وحدت ملی و قومگرا حمایت میکند. این روند که از سالهای گذشته با اعتراض مطبوعات متعه…