pan-iranist.info
قیمت دلار از مرز ۲۶۰۰ تومان گذشت
قیمت دلار از مرز ۲۶۰۰ تومان گذشت برای چهارمین روز پیاپی آشفتگی در بازار ارز ایران ادامه پیدا کرده و قیمت انواع ارزها به شدت افزایش پیدا کرده است. دلار از مرز ۲۶۰۰ تومان فراتر ر…