pan-iranist.info
از سنت‌های حسنه‌ی پان‌ایرانیسم سنت قدردانیست
به نام خداوند جان و خرد پيرامون برافراشته شدن پرچم حزب در روز 17 آذرماه 1387 به‌مناسبت روز دانشجو، در دانشگاه تهران سخني نامربوط، مجعول و مخدوش گفته شده بود که نشان از ناآگاهي و غرض‌ورزي گوينده داش…