pan-iranist.info
پاکترین و خالصانه ترین درودهای من پیشکش شما مردمان پاک و پرغرور نشسته در بلوچستان- حجت کلاشی
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران شما مردمان با صفا وغیرتمند که رشته های پیوند همه ایرانیتان را با مردمان و هم تباران بلوچ آنسوی مرز پاسداشته اید.چهره های آفتاب دیده ی شما آیتیست از دل پرمهر و ب…