pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت یاران پان ایرانیست
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران با خبر شدیم سرور محمد زارع ، یکی از یاران حزب پان ایرانیست ، که به همراه چند جوان دیگر در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته بودند توسط نیروهای امنیتی در نمایشگاه ک…