pan-iranist.info
بیانیه ی حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت سرور علی صالحی
پاینده ایران سرور علی صالحی از اعضای حزب پان ایرانیست در سوئد ،در سن ۳۳ سالگی درگذشت . حزب پان ایرانیست درگذشت این جوان آرمانخواه و وطن پرست را به همه ی ایرانخواهان ،‌ همرزمان و دودمان وطن پرست ایش…