pan-iranist.info
مراسم سالگرد شهادت دکتر عاملی تحت تدابیر امنیتی برگزار شد
پاینده ایران تعدادی از پان ایرانیستها با حضور بر سر مزار،سی و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد رضا عاملی تهرانی-آژیر-را گرامی داشتند.پان ایرانیستها در شرایطی سالگرد این ایرانپرست آزاده را بر پا کردند ک…