pan-iranist.info
کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟!
کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟! یک بیماری بسیار خطرناک و مزمن نژاد پرستی در میان شماری از هموطنان ما به شکل عقده های سرطانی رشد کرده است که هرچه را در زمین و زمان می بینند به چشم شان…