pan-iranist.info
دردواره مادر ابوالفضل عابدینی
آن شب ابوالفضل در آغوشم غنوده بود آن شب ابوالفضل به دامانم پناه آورده بود. ومن دلشاد بودم که می توانم تا سپیده ی صبح به چهره ی رنج کشیده اش خیره شوم تا گوشه ای از شکوه های نگفته اش را بخوانم.تا زخ…