pan-iranist.info
چه کسی دسیسه فوتبال را طراحی کرده است؟
“در حاشیه بازی تراکتورسازی و پرسپولیس عده ای تجزیه طلب و تماشاگرنما پرچم ایران را آتش زدند و پرچم یک کشور بیگانه را بالا بردند.” هم میهنان!پس از اعتراضات سراسری و ملی در کشور نسبت ب…