pan-iranist.info
نقدی بر کتاب پرنده نوپرواز – توحید ناظم زاده
نقدی بر کتاب پرنده نوپرواز توحید ناظم زاده در حدود سی و یک سال از یورش اتحادیه کمونیست های ایران به شهر آمل می گذرد. این سازمان سازمانی کمونیستی بود که منش و رفتار مائو تسه تونگ رهبر و موسس…