pan-iranist.info
واکنش اسرائیل به کشف ویروس سارق اینترنتی در ایران
واکنش اسرائيل به کشف ويروس سارق اينترنتی در ايران در پی فاش شدن اينکه يک ويروس پيچيده کاميپوتری، از بيش از دو سال پيش مشغول دزديدن اطلاعات حساس از رايانه های ايران و برخی کشورهای منطقه بوده …