pan-iranist.info
ابوالفضل عابدینی از اعضای حزب پان ایرانیست بازداشت شد
حوالی ساعت 5/20 بامداد روز 12 اسفند ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی سپاه در خوزستان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. شایان ذکر است که عابدینی در تاریخ 4 آبان با قرار …