pan-iranist.info
سازمان جوانان پیرامون حملات اخیر به حزب بیانیه صادر کرد
در ماهها و هفته های اخیر ایجاد محدودیت و فشارهای وارده بر اندامان حزب و فضاسازی کاذب رسانه ای علیه حزب پان ایرانیست شدت بیشتری به خود گرفته است. همانطور که هموطنان شریف آگاهند،پان ایرانیست ها بیش ا…