pan-iranist.info
پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی
پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی امین کریمی 4- مرزبندی هندسی واحدهای قومی چگونه خواهند بود؟ ترک های آذری و قشقایی در استان فارس، بخشی از خوزستان (شهرستان هفت‌کِل و تعداد نفرات بسیاری ا…