pan-iranist.info
گفتگو با پیروز مجتهد زاده پیرامون طرح جدید شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین
عربستان یک نظام قبیله ای است گفتگو با پیروز مجتهد زاده پیرامون طرح جدید شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین پیروز مجتهدزاده می گوید: آل سعود برای حفظ پایه های حکومت خود دست به ارائۀ…