pan-iranist.info
سرور علی بهرامی کیا درگذشت
با اندوه بسیار خبردار شديم سرور علی بهرامی کیا، از پان ایرانیست هاي خوزستان، در شهر شوشتر درگذشت. چند ماه پيش نيز اشکان، پسر 15 ساله ايشان به دليل ابتلا به بيماري سرطان درگذشته بود و پدر در غم از د…