pan-iranist.info
پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران نوروز باستانی بر همه ی ایرانیان خجسته باد سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به همه ی هموطنان و دوستداران فرهنگ رخشای ایرانی آمدن نوروز را شاد باش گفته و برای ملت …