pan-iranist.info
استراتژی و تاکتیک ها برای پکپارچکی ایران درونی و بیرونی
پان ایرانیسم در اصل برای اتحاد سرزمین های ایرانی که طی قراردادهای استعماری و ننگینی چون گلستان،ترکمنچای،پاریس،آخال و … از یکدیگر منفک شده اند به وجود آمده است و هدف غایی آن ایجاد ایران بزرگ ا…