pan-iranist.info
دفتر حزب پان ایرانیست در کرج مورد تعرض شدید قرار گرفت
دفتر حزب پان ایرانیست کرج و اعضای آن مورد تعرض شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت حوالی ساعت 18 بعد از ظهر امروز پنجشنبه 15 بهمن ماه مامورین امنیتی وانتظامی با یورش به دفتر حزب پان ایرانیست کرج واقع در …