pan-iranist.info
جمهوری آذربایجان!! واقعیت امروز- آران حقیقت دیروز
گرد آوردنده : علیرضا خیاوی نام کشور! پیش ازبکارگیری نام جمهوری آذربایجان بر مناطق آران وشیروان این منطقه به همراه بخشی از قفقاز تا سال 1813 در بسیاری از برهه های تاریخی، ناحیه ای از ایران بوده است.…