pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت سرور حسین شهریاری
حسین شهریاری عضو شورای رهبری حزب پان ایرانیست ظهر امروز مورخ 5/7/88در منزل مسکونی خود بازداشت شد.مشارالیه در سال 86 توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام در جهت براندازی نظام به 18 ماه زندا…