pan-iranist.info
“بچه‌های رضاشاهی” و مسئله توسعه و نوسازی ایران
گفتگو با دکتر علینقی عالیخانی علینقی عالیخانی در سال ۱۳۰۷ شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همین شهر گذراند و پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران برای ادامة تحصیل به فران…