pan-iranist.info
بی خبری از وضعیت شاهین زینعلی
علی رغم گذشت بیش از 4 روز از بازداشت سرور شاهین زینعلی از وضعیت ایشان خبری در دست نیست و تا کنون هیچ تماس تلفنی پس از بازداشت نداشته اند, از اینرو خانواده ایشان و همرزمانشان به شدت نگران وضعیت وی ب…