pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت رهبران اصلاحات
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ، ضمن تاکید بر ضرورت گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و همدلی آگاهانه و مسولانه ، نسبت به این گذار و کوشش در جهت رفع موانع تحقق این م…