pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت آیت الله العظمی حسین علی منتظری
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران از عصر انقلاب پرشکوه مشروطه، بودند بسیاری از روحانیونی که د رپی بیداری ملی با اتخاذ مواضع آزادیخواهانه، با آرمان های ملت بزرگ ایران همراهی کردند و جهت سعادت ملی…