pan-iranist.info
یادی از روزی که غرور ایرانی در مقابل زیاده خواهی امارات قد برافراشت
10 اردیبهشت 1387 در پی فراخوان سازمان جوانان حزب پان ایرانیست گردهمایی اعتراضی بزرگی روبروی سفارت امارات در تهران برگزار گردید.این گردهمایی که در ارعتراض به اظهارات مقامات امارات پیرامون نام خلیج ف…