pan-iranist.info
دل‌خاک خون و دانشگاه
نوشته:امیر آقاجانی دکتر طباطبایی در فصل نخست کتاب «ملاحظات درباره دانشگاه»، به دو درد عمدۀ دانشگاه در ایران اشاره می‌کند: 1-عدم استقلال موضوعی از نهادهای علمی غربی، و 2-ایدئولوژی‌زدگی. بر همین اساس…