pan-iranist.info
تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان
نویسنده: #امیر آقاجانی در شرایط کنونی ایران که کشور در «دوره‌ای سخت پرمخاطره در تاریخ جدید خود» قرار دارد، شاهد دو فاکتور مهم در سوق دادن روند سیاسی-اجتماعی کشور به سوی پرتگاه شوم تجزیۀ ایران هستیم…