pan-iranist.info
تأملی نو بر مفهوم فرّه ایزدی
نویسنده: امیر آقاجانی فرّه ایزدی یکی از مفاهیم جالب توجه و کلیدی فرهنگ ایرانی برای درک ماهیت اندیشة سیاسی ایرانشهری است. برای پرداختن به مفهوم فرّه ایزدی، نیاز است که نخست به خاستگاه این مفه…