pan-iranist.info
نگاهی اجمالی به ملی‌گرایی ایرانی
نویسنده:مازیار میرزایی برای شناخت ملی‌گرایی ایرانی نباید به دنبال فهم آن در چارچوب‌ تئوری‌های اروپایی در مورد ناسیونالیسم باشیم. ناسیونالیسم اروپایی در جهت ملت‌سازی بوده است و بر مبنای آن، نخست دول…