pan-iranist.info
دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه
من درد بوده‌ام همه: ابن اثیر مورخ و عالم بزرگ دنیای اسلام در حدود هشتصد سال پیش نوشت: ” شاهنامه قرآن ایرانیان است” و امروز که از هم‌گسیختگی اجتماعی در ایران فراگیر شده است، تنها و تنها …