pan-iranist.info
معترضان سوری، میدان مرکزی سومین شهر سوریه را به تصرف در آوردند
جــرس: یک روز بعد از کشتار معترضان در سوریه و درحالیکه رژیم آن کشور و در راس آن بشار اسد، تنها با وعده های تلویزیونی سعی در کنترل اعتراضات دارند، منابع خبری از تجمع هزاران تن از مخالفان حکومت در می…