pan-iranist.info
وضعیت بحرانی اکوسیستم‌های آبی ایران: ماهیگیران برای صید به فاضلاب می‌زنند
با افزایش ورود فاضلاب‌های انسانی، صنعتی و زباله‌هایی که در دریا رها می‌شوند ماهیگیران ایرانی هر روز بیشتر شاهد کاهش ذخایر آبی هستند که به گفته آنها اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده نزد…